PART II PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS (XIV LOK SABHA)

an>

Title: Presentation of the statements showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Action Taken Reports of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution relating to the Department of Food and Public Distribution and Department of Consumer Affairs.

g nxp |ɺn n (ZZɮ{֮)   +vF cn, Jt + ɴVxBE ʴiɮh ʴɣM il ={ɣBDi ʴɣM Ƥvi Jt, ={ɣBDi + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE xxJi BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ {ɮ ɮBEɮ BE-M<-BEɪǴc BE nx ʴɴɮh BE ABE-ABE |i (cxn il +OV ƺBEh) ɣ {]Ji c  :-

 

Jt + ɴVxBE ʴiɮh ʴɣM

 (1)  ={ɣBDi , Jt + ɴVxBE ʴiɮh BE +xnx BE M (2005-06) BE ɮ Jt, ={ɣBDi + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE x BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

={ɣBDi ʴɣM

(2) xMʮBE {i, ={ɣBDi + ɴVxBE ʴiɮh BE ̭BE |iɴnx (1992-1993) BE ɮ Jt, xMʮBE {i + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE +~ BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

(3) xMʮBE {i, ={ɣBDi + ɴVxBE ʴiɮh BE +xnx BE M (1994-95) BE ɮ Jt, xMʮBE {i + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE x BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

(4) xMʮBE {i, ={ɣBDi il ɴVxBE ʴiɮh BE +xnx BE M (1995-96) BE ɮ Jt, xMʮBE {i + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE 14 BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

(5) xMʮBE {i, ={ɣBDi il ɴVxBE ʴiɮh BE +xnx BE M (1996-97) BE ɮ Jt, xMʮBE {i + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE Sl BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

(6) Jt i BE ɮ Jt, xMʮBE {i, + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE +~ BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i  BEɪǴc *

(7)  Jt + ={ɣBDi BE +xnx BE M (1997-98) Ƥvi Jt, xMʮBE {i + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

(8)  ={ɣBDi Jt + ɴVxBE ʴiɮh BE +xnx BE M (2005-2006) BE ɮ Jt, ={ɣBDi + ɴVxBE ʴiɮh Ƥv i BE +~ BE-M<-BEɪǴc |iɴnx +] ʺ{Eʮ/]{{ {ɮ ɮBEɮ BE-M< +i BEɪǴc *

 

___________

 

 

 

 

 

 


MR. SPEAKER: Item 14, Shri Nikhil Kumar.

g