Deputy Speakers

 
     
     
     
              
     
Dr. M. Thambi Durai Shri Kariya Munda Shri Charnjit Singh Atwal
          (13.08.2014 - 25.05.2019)
(22.1.1985 -27.11.1989)
 
   
(03.06.2009 - 18.05.2014)
(09.06.2004 - 18.05.2009)
     
 Shri P.M. Sayeed Shri Suraj Bhan Shri Shri S. Malikarjunaiah
(27.10.1999 - 06.02.2004)
(12.07.1996 - 4.12.1997)
(13.08.1991 - 10.05.1996)
     
Shri Shivraj Patil Shri G.Lakshmanan Shri Godey Murahari
(19.03.1990 - 13.03.1991) (01.12.1980 - 31.12.1984) (01.04.1977 - 22.08.1979)
     
Shri G.G.Swell R.K.Khadilkar Shri S.V.Krishnamoorthy
(27.03.1971 - 18.01.1977) 28.03.1967 - 01.11.1969 (23.04.1962 - 03.03.1967 )
 
Sardar Humam Singh
Shri M.A.Ayyangar   
(17.05.1957 - 31.03.1962 )
(20.03.1956 - 04.04.1957)
(30.05.1952 - 07.03.1956 )  
     
Sitemap