Lok Sabha Speaker Shri Om Birla addressed the Amity Youth Festival 2021 online. The event was organized by Amity University, Uttar Pradesh on 11 March 2021