Lok Sabha Speaker Shri Om Birla being given Guard of Honour at the Uttar Pradesh Vidhan Sabha on 16 January 2020.