Lok Sabha Wise

First Lok Sabha
Nominated member list
A B C D E F G H I J K L